Algemene voorwaarden

Gang van zaken

Algemene

Voorwaarden

Afspraak / Verhindering

Voor het maken van een afspraak kunt u telefonisch (06-14219827) of via de mail (info@dietistenpraktijkhealthlifestyle.nl) contact opnemen. Wanneer u een afspraak heeft gemaakt maar u bent onverhoopt verhinderd of wilt deze annuleren, dan dient u de afspraak minimaal 24 uur van te voren telefonisch via het telefoonnummer 06-14219827 of via e-mailadres info@dietistenpraktijkhealthlifestyle.nl af te zeggen. Bij niet tijdige annulering is Diëtistenpraktijk Health & Lifestyle helaas genoodzaakt om de geplande tijd hiervoor in rekening te brengen. Deze rekening wordt niet door uw verzekering vergoed. Diëtistenpraktijk Health & Lifestyle draagt waar mogelijk zorg voor de continuïteit van uw behandeling bij ziekte, ongeval of andere (langdurige) afwezigheid van uw diëtist. Diëtistenpraktijk Health & Lifestyle behoudt zich het recht een behandeling af te breken.

Betaling

De facturering en debiteurenadministratie geschieden rechtstreeks aan zorgverzekeraars via internetportaal Vecozo. Indien u geen recht (meer) heeft op een vergoeding van de zorgverzekeraar ontvangt u een factuur. U betaalt in dat geval het verschuldigde bedrag binnen 14 dagen na de factuurdatum op ING betaalrekening NL36 INGB 0007 1272 23 ten name van Mariska Koolen met vermelding van het factuurnummer. Wanneer het verschuldigde bedrag niet is betaald binnen het gestelde termijn behoudt Diëtistenpraktijk Health & Lifestyle zich het recht om een wettelijke rente in rekening te brengen. Wanneer u in gebreke blijft om het verschuldigde bedrag te voldoen wordt een incassobureau ingeschakeld. De kosten voor de incasso en gerechtelijke kosten worden in dat geval bij u in rekening gebracht. Diëtistenpraktijk Health & Lifestyle behoudt zich het recht de behandeling af te breken wanneer u in gebreke blijft.

Materiaal

Het is niet toegestaan om het materiaal van Diëtistenpraktijk Health & Lifestyle te kopiëren en/of aan derden te verstrekken mits u hiertoe toestemming heeft verkregen van Diëtistenpraktijk Health & Lifestyle.

Huisbezoek

Indien u om medische redenen niet in staat bent om naar de locatie van Diëtistenpraktijk Health & Lifestyle te komen, kan de diëtist bij u thuis langskomen. U dient dan wel een verwijzing te hebben van een arts, waarop een verzoek tot huisbezoek is aangegeven.

Privacy / Beroepsgeheim

In de behandeling van de diëtist is uw privacy gewaarborgd. De diëtist is gebonden aan het medisch beroepsgeheim en de wettelijk vastgelegde voorschriften omtrent persoonsregistratie (wet bescherming persoonsgegevens). Diëtistenpraktijk Health & Lifestyle handelt conform deze wet. Alles wat u met de diëtist bespreekt, wordt in vertrouwen behandeld. Verwijzende instanties ontvangen schriftelijk een rapportage aan het begin en eind van uw behandeling.

Aansprakelijkheid

Adviezen gegeven door Diëtistenpraktijk Health & Lifestyle worden met zorg gegeven en zijn resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. Desondanks aanvaardt Diëtistenpraktijk Health & Lifestyle geen aansprakelijkheid voor schade of letsel voortvloeiend uit of verband houdend met het opvolgen van de door de diëtist verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld vanuit de diëtist. Deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld, desondanks is Diëtistenpraktijk Health & Lifestyle niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de volledigheid of betrouwbaarheid van de inhoud hiervan. De op de website aangeboden informatie wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. De informatie kan op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Diëtistenpraktijk Health & Lifestyle.

Klachten

Diëtistenpraktijk Health & Lifestyle streeft naar een optimale samenwerking en een professionele behandeling. Mocht u desondanks klachten, op- of aanmerkingen hebben over uw behandeling dan wordt u verzocht om contact op te nemen met de diëtist (Mariska Koolen) van Diëtistenpraktijk Health & Lifestyle. Uw klacht zal serieus en in vertrouwen behandeld worden. Samen met u wordt naar een passende oplossing gezocht. Klachten die niet onderling kunnen worden opgelost, kunnen worden ingediend bij het Klachtenloket Paramedici. Bezoek voor meer informatie de website van Klachtenloket Paramedici.